Upravit stránku

Zatravňovací tvárnice, dlažba

Prvním bodem postupu přípravy podloží je provedení výkopu v prostoru kde bude realizována zatravněná plocha a následné zhutnění a srovnání dna výkopu zpravidla válcováním. Hloubka dna výkopu pod uvažovaným výsledným povrchem je určena budoucím účelem a zatížením budované plochy. Zhutněné dno výkopu musí kopírovat plánovaný sklon budované plochy tak aby podkladní a ložní vrstvy měly ve všech místech plochy stejnou hloubku. Výsledný sklon zpevněných zatravněných parkovišť by neměl přesáhnout 5 %.
Postup a způsob zabudování - Zatravňovací tvárnice, dlažba

Druhým bodem je navezení spodní podkladní vrstvy tvořené směsí kamenné drtě o zrnitosti 0–32 mm a hlinité zeminy (cca 25 až 30% hmotnosti) a její zhutnění zpravidla pomocí vibrační desky. Tato hrubá podkladní vrstva se připravuje při budování zatravněných příjezdových komunikací a ploch určených pro provoz vozidel a ve zhutněném stavu má hloubku 100 mm a více podle budoucího zatížení plochy. V případě realizace nepojížděných ploch je možné tuto vrstvu zcela vynechat nebo nahradit mřížkovou geotextílií.

Třetím bodem je zpravidla osazení obrubníků, které vymezují hranice zatravněné plochy. Postup a způsob zabudování obrubníků je popsán v příslušném pracovním postupu "Betonové obrubníky".

Čtvrtým bodem je navezení jemné ložní vrstvy tvořené směsí kamenné drtě o zrnitosti 0–8 mm a hlinité zeminy (cca 25 až 30% hmotnosti) a její zhutnění pomocí vibrační desky. Tato vrstva má ve zhutněném stavu hloubku cca 50 mm. Tato vrstva je určena pro pokládku tvárnic a proto je nutné aby její povrch byl dokonale srovnán do roviny.

Pokládkla tvárnic

Pokládka tvárnic se provádí do ložní vrstvy z nejnižšího místa pokládané plochy směrem k nejvyššímu v celé šíři plochy. K místnímu dorovnání ložní vrstvy se použije hlinitý písek nebo směs písku a jemné drtě. Nutné úpravy tvárnic se provádí pomocí pily na beton.

Pro zpevňování svahů a nepojízdných ploch (výjimečně pro občasně pojíždění osobních vozů) se používá tvárnic tloušťky 80 mm, pro parkoviště, odstavné plochy a pojízdné komunikace se používají tvárnice tloušťky 100 mm. Zjevně poškozené kusy tvárnic je třeba vyčlenit a nezabudovávat.

Tvárnice musí být položeny tak, aby při zatížení tzv. nehoupaly a nepropadaly se. Tento špatný způsob pokládky, zapříčiněný špatně vybudovaným podkladem muže mít za následek zvýšení koncentrace napětí v místě ohybu a tím prasknutí tvárnice.

Po položení zatravňovacích tvárnic se provede vysypání a vyplnění otvorů tvárnic směsí humusovité zeminy a travních semen v množství cca 8–12 g/m2. U parkovišť se doporučuje ještě doplnění směsi o absorbent ropných produktů v poměru 1 : 6 k množství zeminy. Vysypání se provede tak, aby po ulehnutí směsi byla horní hladina výplně cca 20 až 30 mm pod úrovní horní hrany tvárnice. Následně se doporučuje ještě dosypat otvory vrstvou směsi humusovité zeminy, rašeliny a písku v tloušťce 2 až 5 mm, která chrání před rozfoukáním osiva větrem. Následně se provádí zálivka plochy. Uvedení parkoviště nebo pojízdné komunikace do provozu je možné až po vytvoření hustšího a zakořeněného travního porostu.

Závěrem je nutno upozornit, že budování zatravňených povrchů z tvárnic je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v období zvýšených dešťových srážek především na jaře nebo na podzim do 15. října kdy venkovní teploty neklesají pod 5 °C nad bodem mrazu. Během realizace i následného užívání je nutno chránit povrch proti otěru a proti znečištění naplaveninami z okolních ploch případně znečistění ze stavební a jiné činnosti.

Nahoru