Upravit stránku

Betonové obrubníky

Vzhledem k určení obrubníků jako prvků oddělujících plochy s různým účelem i různé výškové úrovně je nejdůležitějším předpokladem pro správné osazení obrubníků a krajníků rozvržení a rozměření jejich umístění. Rozteč mezi obrubníky a výška uložení by měly vycházet nejen z projektovaných rozměrů ploch (komunikací) ale také z rozměrů použitých dlažebních prvků, aby se pokud možno minimalizoval objem jejich úprav a dořezů.
 
Obrubníky, resp. krajníky se osazují do betonového lože o tloušťce cca 80–100 mm s boční opěrkou vysokou min. do 1/3 výšky obrubníku. Betonové lože, tvořené čerstvou zavlhlou betonovou směsí třídy C 12/16 se obvykle ukládá na dobře zhutněnou hrubou podkladní vrstvu kamenné drtě. Obrubníky se z důvodů dilatačního působení kladou vedle sebe s distanční spárou cca 1 až 2 mm. Záhonové obrubníky mají styčné plochy tvarově upraveny pro vedení linie pokládky a možnost změny úhlu na pero a drážku, resp. kloub.
Postup a způsob zabudování - Betonové obrubníky

Nutné úpravy obrubníků (např. při zalomení sklonu terénu) se provádí pomocí pily na beton s diamantovým kotoučem. V žádném případě nelze doporučit dobetonovávat mezery nebo chybějící části mezi obrubníky. Důvodem je rozdílná kvalita betonu obrubníku a dobetonování a tím nebezpečí vydrolení. Zjevně poškozené obrubníky a krajníky je třeba vyčlenit a nezabudovávat.

Pro oddělení silničních komunikaci a ostatních ploch se používá silniční obrubník. Pro oddělení ploch pro pěší a cyklistický provoz od zatravněných ploch parků a záhonů se používá záhonových obrubníků. Pro nájezd z komunikace přes chodník do vjezdu na pozemek nebo do garáže lze použít silniční obrubník položený na plocho.

Následně po zatvrdnutí obrubníků v betonovém loži se pokračuje v budování ploch z dlažebních prvků dle postupů uvedených v příslušných katalogových listech, případně se provede jiný než betonový (např. živičný) povrch.

Závěrem je nutno upozornit, že pokládku betonových obrubníků a krajníků je vhodné provádět za příznivých klimatických podmínek, nejlépe v suchých letních měsících kdy venkovní teploty neklesají pod 5 °C nad bodem mrazu. Během realizace i následného užívání je nutno chránit povrch obrubníků proti otěru a znečištění naplaveninami z okolních ploch případně znečistění ze stavební a jiné činnosti.

Nahoru